Παρουσίαση Εργασιών

Γονική Κατηγορία: Ελληνικά

Οι επιστημονικές εργασίες μπορούν να παρουσιασθούν με δύο τρόπους:

1. Ως προφορική ανακοίνωση.
2. Ως αναρτημένη ανακοίνωση (ηλεκτρονική παρουσίαση e-poster).

Όλες οι επιστημονικές εργασίες που θα εγκριθούν θα δημοσιευθούν στο βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου

Οι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τις περιλήψεις των εργασιών έως τις 12/02/2016 και θα ενημερωθούν έγκαιρα για τα αποτελέσματα αξιολόγησης.
Οι εργασίες που θα εγκριθούν ως Posters δεν θα τυπωθούν σε χαρτί αλλά θα προβάλλονται σε σύστημα ηλεκτρονικών οθονών στο χώρο του συνεδρίου καθ’ όλη τη διάρκειά του. Για το σκοπό αυτό μετά την έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, οι συγγραφείς τους θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για να τα αποστείλουν σε μορφή PDF ή PowerPoint.