Εγγραφές

Γονική Κατηγορία: Ελληνικά

Oι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και υπογραφής των σχετικών Δελτίων Εγγραφής (εσωκλείεται σχετικό δελτίο).
Η προσκόμιση των Δελτίων προϋποθέτει την πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των Συνέδρων. Η παραλαβή οποιασδήποτε άλλης μορφής Δελτίου Εγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή και θα θεωρείται άκυρη.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Εγγραφές
Ειδικευμένοι € 120,00
Ειδικευόμενοι € 80,00
Νοσηλευτές/τριες € 50,00
Φοιτητές – Σπουδαστές* € 0,00

Στο κόστος εγγραφής των συνέδρων περιλαμβάνονται:

* Εναλλακτικά οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του Συνεδρίου και να παραλάβουν μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα και Πιστοποιητικό παρακολούθησης.