Υποβολή Περιλήψεων εργασιών

Γονική Κατηγορία: Ελληνικά

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι Περιλήψεις Εργασιών θα γίνουν δεκτές μόνον σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (μέσω e-mail ή μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου), παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες.


1. Η ηλεκτρονική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένη με γραμματοσειρά Arial, Courier ή Times.

2. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:

3. Για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση, ο δηλούμενος υπεύθυνος συγγραφέας που θα ανακοινώσει την εργασία, θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση εργασία.

4. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινικές Μελέτες, να αναφέρεται και ο αριθμός αδείας τους από τον Ε.Ο.Φ.

5. Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (12/02/2016), δεν θα γίνονται δεκτές.

6. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.

7. Οι εργασίες που θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, θα παρουσιασθούν με τη μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης ή με ένθεση στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για τον τρόπο της παρουσίασης, ανάλογα με τη μορφή των εργασιών και τις ανάγκες του προγράμματος.

Οι συγγραφείς των περιλήψεων εργασιών θα ενημερωθούν έγκαιρα σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης.


Υπόδειγμα υποβολής εργασίας
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ
Π. Πετρίδης,1 Ε. Βαβουράκη2
1 Α΄ Παθολογικό Τμήμα, Θεσσαλονίκη
2 Β΄ Παθολογικό Τμήμα, Αθήνα
Σκοπός: Η σύσταση του σώματος …
Υλικό & Μέθοδοι: Στη μελέτη περιελήφθησαν …
Αποτελέσματα: Σε σύγκριση με τους ασθενείς …
Συμπεράσματα: Καταλήγοντας, …


* τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά 

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.