Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Μελέτης και Εκπαίδευσης στις Λοιμόξεις

16o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Υποβολή Περιλήψεων εργασιών

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι Περιλήψεις Εργασιών θα γίνουν δεκτές μόνον σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (μέσω e-mail ή μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου), παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες.


1. Η ηλεκτρονική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένη με γραμματοσειρά Arial, Courier ή Times.

2. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τίτλο
 • Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την παρουσίαση και τη σχετική αλληλογραφία
 • Ονόματα των ιδρυμάτων από όπου προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.) θα πρέπει να παρατίθενται με αρίθμηση που θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ίδιο εκθέτη στο όνομα του/των συγγραφέων
 • Περίληψη της εργασίας
 • Η περίληψη πρέπει να είναι από 300 έως 400 λέξεις
 • H περίληψη πρέπει να έχει συγγραφεί ακολουθώντας την κάτωθι δομή:
  • I. Σκοπός
  • II. Υλικό και Μέθοδοι
  • III. Αποτελέσματα
  • IV. Συμπεράσματα
 • Συντομογραφίες εκτός από τις πλήρως αποδεκτές και καθιερωμένες στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να εμφανίζονται εφ' όσον ακολουθείται μέσα σε παρένθεση η πλήρης περιγραφή τους π.χ. άνδρες (ΑΝΔ)
 • Λατινικές ονομασίες και ονόματα βακτηρίων θα πρέπει να είναι italics.

3. Για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση, ο δηλούμενος υπεύθυνος συγγραφέας που θα ανακοινώσει την εργασία, θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση εργασία.

4. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινικές Μελέτες, να αναφέρεται και ο αριθμός αδείας τους από τον Ε.Ο.Φ.

5. Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (12/02/2016), δεν θα γίνονται δεκτές.

6. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.

7. Οι εργασίες που θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, θα παρουσιασθούν με τη μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης ή με ένθεση στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για τον τρόπο της παρουσίασης, ανάλογα με τη μορφή των εργασιών και τις ανάγκες του προγράμματος.

Οι συγγραφείς των περιλήψεων εργασιών θα ενημερωθούν έγκαιρα σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης.


Υπόδειγμα υποβολής εργασίας
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ
Π. Πετρίδης,1 Ε. Βαβουράκη2
1 Α΄ Παθολογικό Τμήμα, Θεσσαλονίκη
2 Β΄ Παθολογικό Τμήμα, Αθήνα
Σκοπός: Η σύσταση του σώματος …
Υλικό & Μέθοδοι: Στη μελέτη περιελήφθησαν …
Αποτελέσματα: Σε σύγκριση με τους ασθενείς …
Συμπεράσματα: Καταλήγοντας, …


* τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά 

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management. 

 

© COPYRIGHT 2015
Focus On Health
POWERED BY INFINITY
12o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταρείας Λοιμόξεων